Aarhus Ældre Gentlemen    
Klubbens vedtægter    
Forside  Forum Løb Cykling Gentlemen Vedtægter Vigtige løb Billeder Kalender  Statistik  
                   
                   
                   
               
   

 

 
 
§ 1. Klubbens navn

Klubbens navn er Aarhus Ældre Gentlemen - forkortet AAÆG.
Klubben blev stiftet i 1987. 
Klubbens hjemmeside: www.aarhusgentlemen.dk
Klubbens mailadresse: mail@aarhusgentlemen.dk
 

§ 2. Klubbens organisering

Formand: Dan Gjøske Petersen
Næstformand & Pressechef: Niels Mølstrøm
Rutechef og opmåler: Hans Vassard
Advokat (dommer ved vigtige løb): Jens Dynesen
Pædagogiskkonsulent: Henrik Christensen
Jurist med speciale i skader: Ole Kristensen
Økonomichef: Ole Fryland
Hjælpemiddelkonsulent: Kim Henriksen
Smertens mester: Søren Mølstrøm
Up-Comming: Kristoffer Mølstrøm
Nyt medlem: Kris


§ 3. Klubbens formål

Stk. 1. Klubbens formål er at kunne tilbyde ældre gentlemen velordnede rammer for fysisk aktivitet og socialt samvær.
 
Stk. 2. Medlemmer af klubben bør kunne stille op til følgende løb: 1900 stafetten, Nytårsløbet samt de fødselsdagsløb der
           arrangeres når et medlem fylder år.
 
Stk. 3. Klubben er åben for enhver rask gentleman over 40 år, der tilslutter sig klubbens formål, og som i enhver henseende lever op
            til titlen gentleman.
         
          Stk. 4. Såfremt en gentleman, der har været medlem af klubben i mindst 1 år, pådrages en skade, der gør at
                      medlemmet ikke kan løbe uden store smerter, kan cykelløb konverteres til løb. En skadet gentleman, der cykler  x km
                      kan i løbedagbogen notere (x/3) km. For at cykelløbet kan godkendes, skal rytteren være iført godkendt cykelhjelm.
            For at en gentleman kan få status som skadet skal der forevises en  lægeerklæring.
Stk. 5. Når gentlemen mødes til fællestræning og fødselsdagsløb, tilstræbes fællessang som indledning til løbet.
 
Stk. 6. For hver måned kåres "Månedens Gentleman"
           "Månedens Gentleman" er den gentleman, der ifølge løbedagbogen, har løbet længst i den pågældende måned.
           Månedens gentleman annonceres kun på på klubbens hjemmeside, hvis månedens distance er større end 80 km.
                     En gentleman der opfylder §3. stk.4  kan  også opnå titlen "Månedens Gentleman"
                    
          Stk. 7. Den gentleman der har løbet længst på en måned , dog mindst  150 km, kan løbe i en gul "månedstrøje".
            En skadet gentleman der opfylder §3. stk.4  kan  cykle i en gul "månedstrøje". Distancen skal mindst være 450 km.
           
Stk. 8. Ved den årlige generalforsamling kåres "Årets Gentleman". "Årets Gentleman" er den gentleman, der i følge
            løbedagbogen, i det pågældende år har løbet længst.  "Årets Gentleman" skal i årets løb mindst have tilbagelagt 1000 km, samt have
           deltaget i 1900 stafetten, mindst et fælles træningsløb, og mindst et fødselsdagsløb.  
           "Årets Gentleman" får indgraveret sit navn i en  vandrepokal.  "Årets gentleman" må løbe i en rød klubtrøje.
            En skadet gentleman der opfylder §3. stk.4  skal mindst have cyklet 3000 km, samt have deltaget i et godkendt motions cykelløb.  
                      En skadet gentleman der opfylder §3. stk.4  kan også opnå titlen "Årets gentleman" .
         
          Stk. 9. Såfremt der ikke kan kåres en "Årets Gentleman", skal pokalen opbevares et neutralt sted, og være tildækket med et mørkt klæde.
         
           
Stk.10. Når flere gentlemen, dog mindst tre, deltager i et træningsløb, får hver af deltagerne tildelt et socialt point (SP).
             Et socialt point omregnes til en distance. Et socialt point  tæller som 2 gange træningsløbets distance.
             I løbedagbogen skal de sociale point figurerer.
 
Stk.11. Cykel- og løbedistancer i forbindelse med daglig transport og cykel- og løbedistancer opnået i arbejdstiden kan ikke noteres i løbedagbogen 
            
 
§4. Kontingent
 
          Stk. 1. Medlemmer af Aarhus Ældre Gentlemen skal betale et årligt kontingent på kr. 100.
 
Stk. 2. Kontingentet skal betales til klubbens økonomiansvarlige Ole Fryland.
         
           Stk. 3. Medlemmer der ikke opfylder §3. stk. 3 er fritaget for det årlige kontingent.
 
 
§5. Indmeldelse, udmeldelse og eksklusion

Stk. 1. Kun rigtige gentlemen der opfylder §3 stk. 2 og stk. 3, og som kan løbe 10 km som en gentleman, kan optages i klubben.
 
Stk. 2. Gentlemen der ikke opfylder §3 stk. 2 og stk. 3  kan søge om dispensation. Ansøgning om dispensation sendes til formanden.
 
Stk. 3. Medlemskabet er som udgangspunkt livsvarigt. Udmeldelse kan kun komme på tale efter en alvorlig og personlig
            samtale med formanden.
 
Stk. 4. Hvis specielle forhold taler for det, kan et medlem ekskluderes.
 
Stk. 5. Et medlem kan ekskluderes, hvis det udebliver fra et løb uden en god undskyldning.
 
Stk. 6. Et medlem kan ekskluderes, hvis det ved et fødselsdagsløb forhindrer, at fødselaren oplever løbet som en sejr.
 
Stk. 7. Et medlem kan ekskluderes, hvis der udvises en asocial adfærd.
 
Stk. 8.  En skadet gentleman der opfylder §3. stk.4  kan ekskluderes hvis han gribes i at køre uden cykelhjelm
 
Stk. 9. En eksklusion kan ankes til klubbens formand.


§ 6. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter
            foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
 
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til en årlig generalforsamling, der afholdes den første weekend i det nye år.
            der indkaldes til generalforsamlingen  senest juleaften. I forbindelse med generalforsamlingen tilstræbes det at arrangere et nytårsløb.
 
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, kan fremsættes
            af et hvert medlem, og skal være bestyrelsen i hænde umiddelbart før juleaften.
 
Stk. 4. Stemmeret har de medlemmer, der har været medlem i mindst en uge før generalforsamlingen.
            Stemmeret kan kun udøves ved personligt  fremmøde.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling, omfatte følgende punkter:
            1. Valg af dirigent.
            2. Bestyrelsens beretning om aktiviteterne for det forløbne år.
            3. Hjemmesiden
            4. Kommende løb
            5. Revision af Klubbens vedtægter.
            6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
            7. Behandling af indkomne forslag.
            8. Eventuelt.§ 7. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og mindst et medlem. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Formanden er aldrig på valg.

§ 8. Konstituering
Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Bestyrelsen kan indkalde til ekstra ordinær generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen, herunder enten formand eller næstformand, er til stede.
            Ved  formandens  forfald overtager næstformanden posten.
Stk. 3. Der tages ikke referat af bestyrelsesmøder. Referaterne opbevares i hukommelsen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun  ændres  på  enhver  generalforsamling.

Således vedtaget på klubbens generalforsamling  den 28. december 2008.

Formand

Dan Gjøske